Hjernevask

hjernevaskVi ler godt av forskerne som dummer seg ut i Harald Eias program Hjernevask. Samfunnsforskere, med doktorgrader og alle slags titler, greier ikke å svare på enkle spørsmål og opptrer ufrivillig komiske. Hvordan er det mulig, i et demokratisk og opplyst land, at en samlet befolkning sitter og ler av landets mektigste akademikere?  Hvor mange forstår hvor mye makt disse klovnene egentlig  besitter?

 I 1999 omtalte daværende svenske näringsminister Björn Rosengren at «Norge er den siste Sovjetstaten». Rosengren var indignert over hvor håpløst det var å gjøre forretninger med nordmenn, årsaken han oppga: «Alt er politikk i Norge». Rosengren hadde rett, trolig i et større omfang enn han da ante, fordi alt er politikk i Norge, også samfunnsforskningen og enda alvorligere -  rettsvesenet. Regjeringen bruker bevist politiserte samfunnsforskere, jurister og dommere til rettferdiggjøre de endringer de gjør i samfunnsstrukturen.   Les  mer i kronikken: "Arbeiderpartidomstolen"  

"Mannsmeldinga"

Stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling, ble godkjent i statsråd 12.12.08 etter tilrådning av Barne- og likestillingsminister Anniken  Huitfeldt. I mannseldinga forbereder regjeringen endringer for menn og gutters fremtidsvilkår i oppvekst, barnehage, skolegang og fedre i arbeids- og familieliv. Hvem har så laget  mannsmeldinga? Jo, de samme forskerne som vi sitter og ler av i Hjernevask.

Jørgen Lorentzen er hovedarkitekten, de andre skøyerne fra Hjernevask er medvirkende. Agnes Bolsø fra NTNU som bruker egne barndomsminner og samtaler med venninnene som grunnlag i sin forskning. Cathrine Egeland  "biologi får liksom ikkje plass der for meg" og Willy Pedersen som har har studert barns oppvekst i 20 år, men som vet ingenting om hvor stor andel av barns oppvekst som styres av biologi eller miljø.

I mannsmeldingen oppfordres norske menn til å kvitte seg med negative atferdstrekk som; styrke, individualisme, dominans, forsørgertrang og kontroll. I meldinga kan vi lese at : «Kjønn er noko ein gjer, ikkje noko ein er» (Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen sin teori).  Suspekte atferdstrekk hos menn belyses slik: "Enkelte åtferdstrekk som tradisjonelt er knytte til maskulinitet." Atferdstrekkene er: "Vald mot kvinner og barn eller andre menn, mellom anna vald mot homofile." Meldinga gir et inntrykk av at homofile menn besitter mykere verdier som gjør dem til bedre omsorgspersoner, men som tiltrekker seg vrede og vold fra de emosjonelt umodne heterofile mennene. Volden skal bekjempes med statlige holdningsendrende kampanjer, hvor menn skal få; "tilbod om meistring av sinne og aggresjon"

 Hvorfor vil kjønnsforskere demonisere menn?

 annikenMannsmeldinga sår tvil om heterofile menn i det hele tatt egner seg til omsorg, med postulatet: "Omsorg er på mange måtar i utgangspunktet det motsette av vald" . Motivet for at menns omsorgsevne trekkes i tvil er trolig økonomisk: Barna legitimerer statlige pengeoverføringer, enten dette er overgangsstønad, dobbel barnetrygd, stønad til høyere utdanning, subsidiert barnehage, underholdningsbidrag eller skattelettelse.

Med en eventuell kjønnsnøytral familielovgiving fratas kvinner en viktig inntektskilde, og man vil bli tvunget til å omorganisere et enormt byråkrati for å finne nye inntektskilder. Kvinnefrigjøringens finansieringskilde er barna, derfor fratas fedre gradvis rett til omsorg for sine barn.

I den nye ekteskapsloven ble farsrollen redusert til omsorgsperson eller medmor, hvor biologisk tilknytning ikke vektlegges. Fedre skal være lette å erstatte. Delt omsorg er en trussel mot kvinnebevegelsens finansieringskilde, og derfor ønsker departementskvinnene ikke likestilling i familielovgivningen. Hva som ellers ville ha vært en selvmotsigelse, nemlig at likestillingsdepartementet er mot likestilling i lovverket, kan dermed vise til logisk konsekvens, og det hele blir likevel forståelig.


Selvmotsigelser

Mannsmeldinga fastslår at kvinnedominans gir dårlig arbeidsmiljø.  "På kvinnedominerte arbeidsplassar er dessutan den eigenrapporterte trivselen lågare hos begge kjønn." Årsaken oppgis å være mye konflikt og baksnakking blant kvinnene.

Løsningen somforeslås: Å kvotere inn menn på kvinnearbeidsplassene for å senke konfliktnivået blant kvinnene. Menn utgjør i følge meldinga en stor voldsfare i hjemmene, samtidig som menn har en konfliktdempende effekt på krangletete kvinner på arbeidsplassene. Godt jobbet Lorentzen & co!

Skumle ideologier?

"I denne meldinga er søkjelyset først og fremst retta

mot sosiale og kulturelle tradisjonar som reproduserer

åtferd hos nye generasjonar, og kjønnsbasert

forskjellsbehandling som rammar gutar og

menn. Formålet er å finne ut korleis slik forskjellsbehandling

og reproduksjon av uønskt åtferd kan fjernast."

 
Uønsket atferd? Fjerne reproduksjon? Mon tro hvor har vi hørt slike ideer før?

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet