Barnerettsgruppen på Stortinget

stortingsbygningenMøtet kom i stand etter initiativ fra Ulf Leirstein  (Frp) og redaktør Kjell Schevig i Bortført.no. Det var avsatt en time omtrent hvor Bortførtnettverket stort sett fikk disponere tiden etter eget ønske. Fra nettverket møtte disse: Silje Schevig, Tommy Bless, Stine, Stein Nervik, Tor Arne Liljebakk, Ørjan Hesjedal og Roy Ove Svarstad. Ole Texmo ledet møtet på oppdrag fra Kjell og Bortført-nettverket slik at balansen mellom enkelthistoriene og fokus på systemnivåer ble forsøksvis gjennomført.

Fra Stortingets gruppe møtte Ulf Leirstein (Frp) oss allerede i lobbyen og geleidet oss gjennom alle korridorene til møterom med kaffe og vafler. Deretter kom i tur og orden  representantene Inga Marte Thorkilden (SV) som også leder gruppen, Andre Skjelstad (V) og Eirin Faldet (Ap). I tillegg kom tre medlemmer av Familiekomiteen: Karin Woldseth (Frp), May Hansen (SV) og Trine Schei Grande (V). Vi velger å tolke denne ekstra interessen som positiv.

Etter en rask runde hvor Bortført-nettverket presenterte seg, trakk Ole opp noen perspektiver som var ment å sette internasjonal barnebortføring inn i et mer konkret lovgiverperspektiv. Med særlig vekt på behovet for tilbakemelding om hvordan lovene fungerer. Ole trakk noen paralleller til nasjonal barneborføring med fokus på ubeskyttet samværsrett og dynamikken i selvtektshandlinger som skaper problemer for partene og for systemet - sakens opplysning og administrering. Oppbygning og forståelse av de lovtekniske nivåene ble skissert.

Underveis ble disse perspektivene forsøkt knyttet sammen med konkrete temaer som Tiden som moment, f. eks relevansen av rask tilbakelevering iht. Haag-konvensjonen. Og tilskriving av foreldrestatus som grunnlag for å gjøre rettigheter gjeldende. Silje fikk først ordet slik at hun fikk presentert hvordan hennes far Kjells situasjon gradvis forandret seg dramatisk. Vi går ikke i detaljer her, men nevner særlig den håpløse kampen mot myndighetene og mangel på støtte hos norske instanser, spesielt at politiet ikke tok imot anmeldelse i første omgang. Les hele Siljes historie her

Dette oppfattet stortingsrepresentantene tydelig, med aktive spørsmål. De fikk flere konkrete svar om hvordan f. eks det norske bidragssystemet favoriserer bortfører. I Ørjans fremstilling kom det også frem hvordan beskyldninger om overgrep blir brukt. Også her ble det stilt spørsmål, med referanse til relativt ferske barnelovregler om høring av barn, om (hvordan) barnet var blitt hørt. Ole kom med supplerende kommentarer til hvordan lovverket ikke nødvendigvis blir fulgt opp i denne og andre type saker, f. eks om betydningen av barnets modenhet og selvstendighet.

Stein fortalte om sin situasjon, også hvordan barnet risikerer å vokse opp uten kjennskap til sin fars språk og kultur. Stein brukte 16 måneder bare på å få brakt datterens norske statsborgerskap på det rene, for å kunne gjøre sine krav gjeldende overfor tyske myndigheter. Med tanke på de revisjonene i Barneloven som står for tur mht tilskriving av foreldreansvar for ugifte ikke-samboende foreldre, tror jeg dette var viktig for stortingets representanter. Dette er i høyeste grad et politisk spørsmål om far og mor skal være likestilt juridisk.

Tor Arne brukte sin tilmålte tid til å betone betydningen av Tiden som moment, samtidig som problemene forbundet med parallelle retterganger ble illustrert. Og at man noen ganger må ta saken i egne hender. Stine fulgte opp med deler av sin historie hvor hun også fortalte om de menneskelige påkjenningene ved å ikke vite hvor ens barn befinner seg. Stines historie endte godt, det er derfor viktig at hennes konkrete erfaringer med myndighetsnivåene kommer frem slik at vi kan lære både av feil og riktig fremgangsmåte. Norsk politi frarådet henne å ta affære, hadde hun fulgt deres råd, er det ikke sikkert hun hadde fått barnet sitt tilbake. Les Stines historie

Hele tiden var stortingsrepresentantene lyttende og lot til å få med seg vårt budskap. Ole hadde sammenbindende kommentarer som var ment å fremstille balansen mellom kasusillustrasjonene og de overordnete strukturene. Tommy fortalte mot slutten om sin sak hvor moren tiltross for tap av foreldreansvar i norsk rettergang, like fullt fikk utstedt pass for barna til å bortføre dem ulovlig. Roy Ove reflekterte avslutningsvis om proaktive strategier for å forebygge bortføring.

Politikere er opptatte mennesker med stram timeplan. Det er begrenset hva dette referatet kan formidle og det er begrenset hvor mye man rekker å fremstille i løpet av en snau time. Jeg tror møtet var brukbart vellykket. Tonen over bordet var uformell og gjensidig vennlig innstilt, men samtidig disiplinert og  ryddig slik at vi fikk frem vesentlige momenter. Politikerne virket interesserte. Til slutt trakk Ulf Leirstein frem et dok. 8 - forslag som hans parti har utarbeidet, hvor det bl.a er foreslått å opprette et Råd for samordnet innsats i barnebortføringssaker.

Dette dokumentet skal vi garantert studere nøye, også vurdere mulighetene for å delta på høring om forslaget som blir offisielt presentert i løpet av de neste par ukene. Det er viktig å være i kontakt med politkere som jobber konkret med lovspørsmål. Fokus på systemfeil forutsetter at vi er skolerte i hvor feilene sitter. Konklusjonen på møtet er at balansen mellom enkelthistoriene og systemets muligheter og begrensninger er blitt aktualisert for de som bestemmer lovene. Og at vi er blitt litt mer erfarne i måten vi presenterer våre saker.

Nerdrum 07.02.09

Ole Texmo

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet