Innkreving av bidrag uten tidsbegrensning

barnepengerNorske foreldre med bortførte barn risikerer å betale bidrag i flere år etter at barna er blitt voksne. Selv om norske barn ikke har rett til å motta bidrag etter 18 og fullført videregående skole, kan voksne barn i utlandet få bidrag fastsatt av utenlandske domstoler, og pengene inndrives av NAV.

NAV forklarer at de må inndrive pengene fordi norske myndigheter ikke har benyttet muligheten de har til å reservere seg mot bidrag uten tidbegrensing gjennom Haag-konvensjonen. Disse foreldrene er således underlagt en fremmed rettsmakt, også etter at barna er blitt voksne. Om årsaken til at Norge ikke har benyttet reservasjonsretten er bevisst politikk eller en forglemmelse, vet vi ikke.

Bidrag fastsatt av utenlandske domstoler er ofte langt høyere enn norske bidragssatser, slik at mange foreldre med bortførte barn ender opp som gjeldslaver. Når bidragsinnkrevingen fortsetter uten tidsbegrensing, frarøves foreldrene muligheten til å få et forhold til disse barna ved å gi av egen evne og vilje, og barna arver istedet utbytterrollen av barnebortførerne med norske myndigheters velsignelse.

Norge er forpliktet av Haag-konvensjonen til å overføre bidrag til barn av norske foreldre i utlandet, men norske myndigheter skiller seg ut fra andre land ved at de også utbetaler penger til utenlanske foreldre som har begått ulovlig barnebortføring.

Haag-konvensjonen ble fremforhandlet i en tid da norske sjømenn var å finne i alle verdens havner. Mange ressurssvake kvinner fikk da barn med sjømenn, og derfor skrev man inn en presumpsjon om at bidragsmottaker alltid er den svakeste part og derfor skulle ha rett til å få fastsatt bidraget av sin lokale domstol. Men i dag er situasjonen helt annerledes og dagens barnebortførere utnytter systemet og bruker sin lokale domstol for å skaffe seg høyere bidrag enn de kan få hos NAV.

For fastsettele av bidrag i Norge har man en rettferdig fordeling ved NAV regner ut størelsen på bidraget ut i fra begge foreldrenes inntekt. Men for bortførte barn tar man ikke hensyn til bortførerens inntekt i utlandet. Således har barnebortførere med høy inntekt ekstra mye å tjene.

 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet